Zamówienie suma: 0,00 zł
Masz pytania? Zadzwoń do nas 530 291 111
lub napisz biuro@kuzniaebiznesu.pl
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO oferta.kuzniaebiznesu.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Definicje

§ 3 Konto Klienta

§ 4 Zamówienia

§ 5 Płatność i cena

§ 5 Realizacja zamówienia

§ 7 Rękojmia za wady

§ 8 Ochrona Danych Osobowych

§ 9 Świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 10 Postanowienia końcowe

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://oferta.kuzniaebiznesu.pl/ prowadzony jest przez Pawła Kosmalę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kosmala Paweł Kuźnia E-Biznesu, ul. Jana Pawła II 19, lok. 22 c, 36 – 100 Kolbuszowa, NIP: 8141574463, REGON: 180309315, adres elektroniczny: ……………………….
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
 3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 4. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: https://oferta.kuzniaebiznesu.pl/regulamin, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 6. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 7. Sklep internetowy przeznaczony jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i z uwagi na jego profesjonalny charakter Klientem Sklepu internetowego nie może być podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej.
 8. Sklep internetowy nie może być wykorzystywany przez Klienta do dokonywania transakcji nie związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.
 9. Zważywszy na ustępy poprzedzające do Klientów Sklepu internetowego nie mają zastosowania przepisy prawne dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

Sklep / Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem https://oferta.kuzniaebiznesu.pl/;

Sprzedawca – Paweł Kosmala prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kosmala Paweł Kuźnia E-Biznesu, ul. Jana Pawła II 19, lok. 22 c, 36 – 100 Kolbuszowa, NIP: 8141574463, REGON: 180309315, adres elektroniczny: ………………………..;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywające Usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej;

Konto Klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do nabywania Usług za pośrednictwem Sklepu internetowego;

Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składanie zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie internetowym;

Usługi – rozumie się przez to usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, obejmujące tworzenie treści na strony internetowe;

Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Klienta w ramach Sklepu internetowego polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta Klienta umożliwiającego korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego dostępnych wyłącznie dla Klientów posiadających Konto Klienta;

§ 3 Konto Klienta

 1. Klient w celu założenia Konta klienta dokonuje Rejestracji za pomocą formularza, podając dane wymienione w formularzu rejestracji, w tym przede wszystkim adres e-mail, hasło, dane adresowe i kontaktowe.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić w Koncie klienta poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.
 4. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.
 5. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej Rejestracji, korzystając z formularza zamówienia.
 6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje o Usługach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 3. Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia zamówienia:
  1. złożenie zamówienia po wcześniejszej Rejestracji, za pośrednictwem Konta Klienta,
  2. złożenie zamówienia bez Rejestracji, za pośrednictwem formularza zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „Koszyka” Usługę, którą zamierza kupić. Dodanie Usługi do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Usługi mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 5. Klient posiadający Konto klienta, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu Usług do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Klient nieposiadający Konta klienta, po ostatecznym dodaniu Usługi do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania adresu, danych płatnika oraz metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.
 7. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 8. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 9. Niektóre z Usług prezentowanych w Sklepie internetowym dostępne są jedynie z indywidualną wyceną, po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą. W przypadku takich Usług, na stronie Usługi zamiast przycisku „Kupuję i płacę” znajduje się przycisk „Zapytaj o wycenę”. Naciśnięcie przycisku „Zapytaj o wycenę” umożliwia kontakt ze Sprzedawcę i nie prowadzi do złożenia zamówienia.
 10. Informacja o całkowitej wartości zamówienia jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami.
 11. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub powiązany z Kontem klienta wiadomość zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia”. Wiadomość ta będzie potwierdzała otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę. E-mail ten nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta czyli zawarcia umowy.
 12. Następnie Sprzedawca prześle do Klienta e-mail zatytułowany „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia” z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji i rozpoczęciu jego realizacji. E-mail ten stanowi przyjęcie oferty Klienta. Jeżeli Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu złożonej przez niego oferty następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Jeżeli Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty Klienta, wówczas prześle do niego e-mail z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta i anulowaniu zamówienia.
 13. Wraz z informacją o przyjęciu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi załącznik w formacie PDF w postaci niniejszego Regulaminu.

§ 5 Płatność i cena

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Usługę tytułem złożonego zamówienia przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Wpłaty dokonać należy na rachunek Kosmala Paweł Kuźnia E-Biznesu, ul. Jana Pawła II 19, lok. 22 c, 36 – 100 Kolbuszowa, o numerze: ………………..……………………… w tytule przelewu lub wpłaty podając imię i nazwisko lub firmę Klienta oraz numer zamówienia otrzymany w informacji o przyjęciu zamówienia.
 3. Po otrzymaniu od Sprzedawcy informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, Klient zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania tej informacji, do dokonania zapłaty za Usługę.
 4. W razie niedokonania przez Klienta zapłaty za Usługę w terminie określonym w ust. 3, zawarta umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku dokonania zapłaty za Usługę w niepełnej wysokości umowa również ulega rozwiązaniu, a Sprzedawca obowiązany jest do zwrotu na rzecz Klienta wpłaconej kwoty w pełnej wysokości.
 5. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.

§ 6 Realizacja zamówienia

 1. W celu zrealizowania zamówienia dokonanego za pośrednictwem Sklepu internetowego, Sprzedawca w ciągu 48 godzin od momentu przesłania Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, prześle na adres elektroniczny Kupującego listę pytań i informacji niezbędnych do zrealizowania Usługi.
 2. Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Kupującego w formularzu zamówienia lub powiązanego z Kontem Klienta.
 3. W przypadku gdy wykonanie Usługi przez Sprzedawcę nie jest możliwe Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie trzydziestu dni od dnie jej zawarcia. Dotyczy to przede wszystkim Usług obejmujących tworzenie tekstów wymagających wiedzy specjalistycznej, której Sprzedawca nie posiada, jak również przypadków gdy Kontakt z Klientem na zasadach opisanych w ust. 1 i 2 jest niemożliwy.
 4. Tekst opracowany przez Sprzedawcę w ramach wykonania Usługi tworzony jest w oparciu o wiedzę dotyczącą funkcjonowania algorytmów Google dotyczących indeksowania treści, aktualną na dzień ich tworzenia.
 5. Klient jest uprawniony do korekty tekstu stworzonego w ramach wykonanej Usługi obejmującej nie więcej niż 30% stworzonego tekstu. W przypadku zmian obejmujących większą ilość stworzonego tekstu, Klient obowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy wynagrodzenia za dodatkową korektę tekstu w wysokości 50 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy Sprzedawcy nad korektą tekstu.

§ 7 Rękojmia za wady

 1. Reklamacja dotycząca Usługi może zostać złożona przez Klienta w terminie 5 dni od dnia zrealizowania przez Sprzedawcę Usługi, drogą mailową na adres: ……………………………
 2. W przypadku składania reklamacji Klient zobowiązany jest do podania w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej danych takich jak: 1) imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe; 2) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia; 3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony mailowo, na adres wskazany w formularzu zamówienia lub powiązany z Kontem klienta.

§ 8 Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: https://oferta.kuzniaebiznesu.pl/polityka-prywatnosci, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 9 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
  1. założenie i prowadzenie Konta klienta w Sklepie internetowym;
  2. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz;
  3. umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu internetowego.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:
  1. komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie ze Sklepu;
  2. dostęp do sieci Internet;
  3. dostęp do poczty elektronicznej;
  4. odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
 3. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą zarejestrowania przez Klienta Konta Klienta, z chwilą złożenia zamówienia bez uprzedniej rejestracji, a także w momencie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 5. Kupujący może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 4 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: …………………………
 6. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na za założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 7. Klient może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: …………………………………
 8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 3. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 5. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl